Autorització d’ús d’imatge (majors d’edat)

Completa el següent formulari per a confirmar la teva autorització.

 

AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGE

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els demanem el seu consentiment per a la utilització de la seva imatge.

En/Na , major d'edat, amb DNI

SiNo autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en materials gràfics i audiovisuals corresponents a la difusió d’activitats organitzades per l’Espai Jove Garcilaso, de l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona,

 

Email:

Accepto les condicions de l'autorització