Autorització d’ús d’imatge (menors de 14 anys)

Completa el següent formulari per a confirmar la teva autorització.

 

  AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGE (menors de 14 anys)

  Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i d’acord amb el RGPD 2016/679 i la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades personals, els demanem el seu consentiment per a la utilització de la imatge del seu fill/a.

  En/Na (com a pare, mare, tutor@) amb DNI

  SiNo autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en materials gràfics i audiovisuals corresponents a la difusió d’activitats organitzades per l’Espai Jove Garcilaso, de l’Ajuntament de Barcelona.

  Barcelona,

   

  AUTORITZACIÓ PATERNA

  En/na amb DNI com a pare/mare/tutor@, autoritzo a a assistir a aquesta activitat a l’Espai Jove Garcilaso tenint en compte que es contempla i es permet la realització puntual d’activitats fora de l’equipament dins de la dinàmica de la mateixa.

   

  Email:

   

  De conformitat amb el GDPR 2016/679 de 27 d’abril i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, havent signat l’autoritzció, les seves dades personals s’incorporaran en un fitxer automatitzat del qual és titular el Centre Garcilaso de l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu. Aquest fitxer té com a finalitat gestionar la seva relació amb el centre i mantenir-lo informat dels serveis que ofereix. Les seves dades no seran cedides a cap altra entitat. Consenteix expressament en el tractament de les seves dades per la finalitat indicada. Finalment, l’informem que podreu exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de dades, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. San Miquel 5-6, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret.

  Accepto les condicions de l'autorització